Stavební rozpočty - nabízené služby

V oboru rozpočtování staveb působím od roku 2002 jako specializovaná firma pro vypracování stavebních rozpočtů.

Nabízím komplexní služby v oblasti cenového řízení staveb pro investory, projektanty, dodavatele, fyzické osoby i jiné subjekty.

Svou činnost vykonávám naprosto nezávisle a nestranně - nejsem závislá na žádné dodavatelské, projekční nebo investorské firmě, nedostávám žádné provize, sponzorské nebo jiné dary.

Mám dlouholetou praxi v inženýrské činnosti při technické přípravě a realizaci staveb a zkušenosti z kalkulačního, rozpočtového a cenového servisu pro různé druhy staveb. Zejména jsem se specializovala na pozemní stavitelství, venkovní inženýrské sítě a komunikace, výstavbu, rekonstrukce i odstraňovací práce:

venkovní vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, pozemní komunikace, chodníky, plynovody, bytové domy, penzióny, rodinné domy, úřady, zdravotnická zařízení, haly a další objekty, rekonstrukce a zateplování objektů občanské vybavenosti, bourací práce, statické zajištění objektů, terénní úpravy, úpravy vodních toků, ...

Při výpočtu cen prací vycházím z databází oceňovacích podkladů a směrných cen stavebních prací Cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.

Svým klientům nabízím tyto nejčastější služby

 • zpracování stavebního rozpočtu v aktuálních cenových úrovních
 • vypracování slepého stavebního rozpočtu
 • zpracování výkazů výměr z předané projektové dokumentace
 • ocenění výkazu výměr dle sazebníku cen stavebních prací
 • ocenění již zpracovaného slepého rozpočtu
 • zpracování propočtu stavby

Stavební rozpočty lze dělit podle úrovně podrobnosti a požadovaného účelu na

 • propočet
  první krok při získání představy o ceně stavby; oceňuje se převážně pomocí ukazatelů
 • výkaz výměr
  vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb, potřebných ke zhotovení stavby; podkladem pro zpracování je projektová dokumentace
 • předběžný rozpočet
  mezistupeň mezi propočtem a položkovým rozpočtem; sestavuje se z agregovaných položek
 • položkový rozpočet
  nejdůležitější dokument přípravy stavby; je to ocenění stavebního díla, které má již propracovanou projektovou dokumentaci, která umožňuje popsat dodávky konstrukcí a prací se značnou určitostí
 • souhrnný rozpočet
  obsahuje souhrn všech typů nákladů na realizaci stavební zakázky, umožňuje komplexní pohled na stavbu jako celek; vyznačuje se seznamem objektů a typů nákladů s jejich cenou či nákladem vyjádřeným zpravidla jedním číslem
 • kontrolní rozpočet
  provádí se při ověření, zda použité položky a ceny jsou oceněny v příslušné cenové úrovni
 • rozpočet skutečného provedení stavby
  zpracovává se po dokončení stavby na základě dokumentace skutečného provedení; zachycuje skutečné provedení stavby, nebere ohled na realizační rozpočet

(slepý rozpočet je položkový rozpočet - seznam materiálu a prací - bez uvedení cen, který se používá v soutěžích pro porovnání nabídkových cen dodavatelů)

Zhotovené rozpočty se uplatňují v různých fázích přípravy a realizace staveb

 • příprava pro výběrová řízení
  ocenění stavby v rámci projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro vlastní výběrové řízení na dodavatele
 • realizace stavby
  pomoc při sledování čerpání rozpočtu
 • po dokončení stavby
  při případných sporech mezi investorem a dodavatelem mohu zpracovat kontrolní nezávislý rozpočet dle skutečného provedení stavby

Za dobu mé činnosti v oboru využilo nabízených služeb mnoho firem, organizací, podnikatelů i fyzických osob z různých oblastí.

Nabízím služby pro

 • investory - firmy, státní organizace, obce a města
 • architekty a projektanty
 • stavební a řemeslné firmy
 • fyzické osoby - soukromé investory a stavebníky, žadatele o hypoteční úvěr

Firmám, které nemají dostatečnou kapacitu v oblasti zpracování rozpočtů stavebních prací, mohu nabídnout výhodnou a trvalou spolupráci.

Doba vypracování rozpočtu

Doba vyhotovení stavebního rozpočtu se zpravidla pohybuje v rozmezí od několika dnů až po několik týdnů. Tato doba závisí především na náročnosti a velikosti stavby, složitosti dispozice objektů, kvalitě předaných podkladů a dalších faktorech.

Potřebné podklady

 • projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
 • u jednotlivých staveb malého rozsahu min. náčrt stavby, popis požadavků klienta
 • u nedokumentované rekonstrukce bývá potřeba vlastní prohlídka stávajícho objektu včetně pořízení fotodokumentace

Výsledek díla

Výsledkem jsou zhotovené standardní výstupní tiskové sestavy, které jsou předány spolu se zapůjčenými podklady klientovi. Na základě vzájemné dohody je možno sestavy dodat e-mailem v excelovských tabulkách.

Služby nabízím přednostně na území okresu Frýdek-Místek a v dostupném okolí, nicméně není problém vyhovět i klientům poněkud vzdálenějším.

Stavební rozpočty