Podklady potřebné k ocenění nemovitostí

Pro urychlení prací na ocenění nemovitosti je vhodné si připravit dostupné listinné podklady nebo se připravit na jejich zajišťování. Proto dále uvádím některé příklady – vždy záleží na konkrétní situaci, zejména na tom, co se oceňuje – byt, novostavba, budoucí stavba, starší dům, pozemek, ...

Bytová nebo nebytová jednotka

 • výpis listu vlastnictví z katastru nemovitostí - ne starší 3 měsíců
 • kopie katastrální mapy - ne starší 1 roku
 • geometrický plán pro zaměření pozemků (pokud existuje)
 • územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby nebo ověřená informace o možném využití pozemku podle schváleného regulačního plánu obce
 • stavební povolení (na budoucí stavby, inženýrské sítě a jejich přípojky, komunikace apod.), s vyznačením právní moci
 • radonový průzkum pozemku (pokud existuje)
 • kupní smlouva na pozemek s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • smlouvy omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy apod.
 • informace o existenci inženýrských sítí v okolí pozemku a informace o možností napojení na tyto sítě - vodovod, kanalizace, plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize, dálková ostraha objektů, informace o náhradních řešeních - žumpa, septik, domácí čistírna odpadních vod, propan-butanový zásobník, tepelné čerpadlo apod.
 • informace o možnosti přístupu k pozemku - zpevněná / nezpevněná komunikace, termín výstavby zpevněné komunikace
 • jsou-li na výpisu z katastru nemovitostí plomby "P", je nutné doložit, co tyto plomby znamenají (vydá katastrální úřad)

Rodinný dům

určený k rodinnému bydlení, bez komerčního využití, bez pronájmu nebytových nebo bytových prostor

 • výpis listu vlastnictví z katastru nemovitostí - ne starší 3 měsíců
 • kopie katastrální mapy - ne starší 1 roku
 • geometrický plán pro zaměření pozemků (pokud existuje)
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby s vyznačením právní moci
 • stavební povolení s vyznačením právní moci (pokud se dochovalo)
 • kolaudační rozhodnutí s vyznačením právní moci (pokud se nedochovalo, pak jsou nutné jiné doklady o stáří nemovitosti)
 • projektová dokumentace pro stavební povolení - stavební část, ověřená stavebním úřadem nebo dokumentace skutečného provedení stavby (pokud se nedochovala, provedeme zaměření nemovitosti sami na místě)
 • kupní smlouvy (na celou nemovitost, na pozemek apod.), s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí
 • smlouvy o dílo (pokud je stavba prováděna stavební firmou) - dodávka celé stavby nebo jejích částí
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • smlouvy omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy apod.
 • jsou-li na výpisu z katastru nemovitostí uvedeny plomby "P", je nutné doložit, co tyto plomby znamenají (vydá katastrální úřad)
 • informace o inženýrských sítích na pozemku a v jeho okolí (kanalizace, vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize)

Nemovitosti, které jsou pronajímané

bytové domy, administrativní budovy a objekty, apod. - určené ke komerčnímu využití, k pronájmu nebytových nebo bytových prostor. Obecně se jedná o všechny nemovitosti, u kterých jsou nebo mohou být příjmy z pronájmu bytových nebo nebytových prostor, tedy i příjmy z bytů s regulovaným nájemným. Platí to i v případě rodinných domů s více než dvěma byty.

 • nájemní smlouvy o pronájmu celé nemovitosti nebo její části - pokud je celá nebo část nemovitosti pronajata komukoli jinému, než je majitel (mohou to být i vlastní děti, pokud nejsou spoluvlastníky nemovitosti). Nájemní smlouvy např. na pronájem ploch pro reklamu, antény mobilního operátora, přilehlých parkovacích ploch apod.)
 • pojistné smlouvy na nemovitosti - pojištění na živelné pohromy, pojištění odpovědnosti apod.
 • doklad o zaplacení daně z nemovitosti za poslední rok
 • doklad o provozních nákladech
 • doklad o nákladech za běžnou údržbu nemovitosti (nejedná se o výdaje na rekonstrukce a modernizace)
 • přehled všech stavebních změn na nemovitosti s uvedením data provedení - modernizace (výměny prvků stavby - okna, podlahy, zařizovací předměty apod.), rekonstrukce, opravy, přístavby, nástavby, vestavby apod., rok provedení přípojek inženýrských sítí