Průběh zakázky

Sjednání zakázky

Pro zahájení prací je třeba především upřesnit základní náležitosti k zakázce

  • jméno objednatele, adresní a kontaktní údaje, možnosti komunikace
  • specifikace oceňované nemovitosti
  • požadovaný účel ocenění
  • určení výchozích listinných podkladů a možnosti jejich zajištění
  • požadovaný termín plnění
  • možnosti prohlídky a fotodokumentace nemovitosti
  • předpokládaná cena za zakázku a způsob úhrady

Zajištění potřebných podkladů

K vyhotovení posudků a ocenění jsou potřebné průkazné listinné podklady, kterými musí být dokladována správnost výchozích údajů.

Jde především o podklady, které identifikují předmětné nemovitosti, jejich podstatné parametry a rozměry, vlastnické vztahy.

Podklady obvykle potřebné pro nejčastější případy jsou uvedeny na stránce Potřebné podklady

K zajištění podkladů je potřeba spolupráce objednatele, chybějící doklady je možno zpravidla obdržet i na úřadech - katastrálním, stavebním, obecním, městském, ...

Místní šetření

Osobní šetření na místě je vždy nutné pro posouzení a ověření skutečného stavu oceňované nemovitosti, provedení potřebných měření, seznámení se s okolím apod.

Termín místního šetření je dohodnut dostatečně předem tak, aby vyhovoval časovým možnostem objednatele, zhotovitele a případně osob zajišťujících přístup k nemovitostem.

Při místním šetření se rovněž provádí nezbytná fotodokumentace.

Dopravu si zajišťuji sama, zpravidla je potřeba s objednatelem upřesnit příjezdovou trasu a podrobnější lokalizaci objektu.

Doplnění a ověření podkladů, vypracování ocenění

Obdržené podklady se ověří, případně se doplní dalšími z příslušných úřadů, kompletují se s poznatky zjištěnými na místním šetření a nezbytnými dalšími údaji zjištěnými odhadcem z dostupných informačních zdrojů – podle povahy případu.

Na základě získaných údajů se počítá a vypracovává ocenění ve formě odpovídající zadání a účelu.

Předání díla

Podle rozsahu a náročnosti posudku, skutečných časových nároků, případných skutečně vynaložených dalších nákladů a náhrady za jízdné do místa ocenění se provede kalkulace celkové ceny díla.

Vypracovaný posudek se obvykle, není-li sjednáno jinak, předává objednateli ve dvou vyhotoveních, současně se vrátí objednateli všechny poskytnuté podklady.

Dohodnutým způsobem se provede úhrada ceny díla – v hotovosti nebo bankovním převodem, k tomu je předán náležitý doklad.

Termíny pro vypracování

Celková doba zhotovení je závislá především na dostupnosti všech potřebných listinných podkladů a případně někdy bývá časově omezen přístup k nemovitostem pro místní šetření.

Pokud je vše nezbytné k dispozici, je doba zpracování zpravidla do 3 dnů.

U složitějších případů je termín s objednatelem předem dohodnut.